Tiltalebeslutning

Påtalemyndighetens anklagedokument i straffesaker. En tiltalebeslutning er en beslutning gjort av påtalemyndigheten om at det skal reises straffesak mot en person for en straffbar handling han antas å ha begått. En tiltalebeslutning skal blant annet inneholde en beskrivelse av den straffbare handling, og angi hvilke straffebestemmelser som er aktuelle.