Telefonkontroll

Kriminalomsorgen skal kontrollere telefonsamtaler i fengsler med høyt sikkerhetsnivå og i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå. Kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Telefonsamtaler i fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig skal kontrolleres dersom det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. Kontroll av telefonsamtaler kan skje ved at samtalen avlyttes.

Samtalepartene skal på forhånd varsles om avlyttingen. Partene kan pålegges å føre samtalen på et språk de ansatte behersker. Undersøkelse av samtalepartners identitet kan foretas under samtalen. Dersom kriminalomsorgen mener det er grunn til å tro at telefonsamtaler vil bli misbrukt, for eksempel til planlegging eller gjennomføring av straffbare handlinger, kan kriminalomsorgen nekte innsatte å telefonere.