Straffegjennomføring med elektronisk kontroll - hjemmesoning

Soning med elektronisk kontroll innebærer at den domfelte soner i eget hjem med en elektronisk fotlenke. Det er domfelte som skal gjennomføre inntil fire måneder ubetinget fengselsstraff, eller som har fire måneder igjen til forventet løslatelse, som kan søke om soning med elektronisk kontroll. En forutsetning for gjennomføring av soning med elektronisk kontroll er at domfelte skal ha fast bopel og være sysselsatt i form av arbeid, opplæring eller andre tiltak. Domfelte skal dessuten unnlate å bruke rusmidler, bedøvelsesmidler, hormonpreparater eller andre kjemiske stoffer som ikke er lovlig foreskrevet. Den domfelte inngår avtaler med kriminalomsorgen om hvor han har lov til å gå og hva han har lov til å gjøre. For eksempel kan han ha avtale om at han skal følge barna i barnehagen og på skolen, og at han skal kunne handle mat. For øvrig må han tilbringe tiden i eget hjem. Hvis den straffedømte bor sammen med noen som er over atten år skal de samtykke i at soningen kan foregå i hjemmet.