Ord og uttrykk

Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå

Høyrisikoplasser som kun skal benyttes i spesielle tilfeller der det oppleves nødvendig med særlig strenge sikkerhetstiltak. En slik avdeling finnes i Skien fengsel.

Besøkskontroll

Ved besøk må legitimasjon og besøkstillatelse fremvises. Fengsler med høyt sikkerhetsnivå har en metalldetektor besøkende må gå igjennom før de kommer inn i besøksavdelingen. Besøkende kan også bli kontrollert ved bruk av en håndholdt metalldetektor, eller ved at en narkotikahund snuser på dem. Bruk av hund skjer ved stikkprøvekontroller. Kriminalomsorgen har rett til å holde tilbake personer til politiet kommer hvis undersøkelsene fører til funn, eller det er grunn til å anta at en person forsøker å ta med seg narkotika eller gjenstander som ikke er tillatt inn i fengselet.

Kriminalomsorgen kan foreta en visitering av besøkende utenpå klærne dersom den besøkende samtykker. Hvis den besøkende ikke godtar dette, kan fengselet avvise vedkommende. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå er det vanlig at jakker og vesker må låses inn i et skap før besøket. Dersom det er lov å ta med mat, kan maten bli kontrollert.

Kontroll under besøk.

Besøk i fengsler med høyt sikkerhetsnivå skal som hovedregel kontrolleres, men kan unnlates hvis sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Besøk i fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger skal være kontrollert dersom det framstår som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.

Hvis kriminalomsorgen bestemmer at selve besøket skal kontrolleres, kan det skje på følgende måter:

Påsyn under besøket.Dette innebærer at en betjent overvåker besøket uten å være til stede i rommet og uten at samtalen overhøres. Det kan også settes forbud mot fysisk kontakt.

Overhøring av samtalen.En ansatt i fengselet lytter til samtalen mellom innsatt og besøkende, enten ved å være tilstede i besøksrommet eller ved å overhøre samtalen gjennom lytteanlegg.

Bruk av glassvegg.Den besøkende og den innsatte må sitte på hver sin side av en glassvegg og snakke gjennom en mikrofon.

Betinget fengsel

I strafferetten vil straff kunne være fengsel, bøter og samfunnsstraff. Fengselsstraffen kan gjøres betinget eller ubetinget. At straffen gjøres betinget betyr at personen som dømmes slipper å sone fengselsstraff dersom han ikke begår nye straffbare handlinger i en prøvetid.

Brevkontroll

Kriminalomsorgen skal kontrollere postsending til og fra innsatte i fengsler med høyt sikkerhetsnivå og i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå før den utleveres eller sendes. Kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Varetektsfengslede kan bli underlagt brev- og besøkskontroll. Postsending til og fra innsatte i fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig skal kontrolleres dersom det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. Kontroll av postsending kan skje blant annet ved åpning og gjennomlesning av sendingen før den utleveres eller sendes. Innsatte kan pålegges å føre korrespondanse på et språk de ansatte i fengselet behersker.

Brev- og besøksforbud

Den varetektsfengslede får ikke motta brev og/eller besøk hvis retten mener at bevis i saken kan bli ødelagt hvis han får ha kontakt med noen utenfor fengslet. Den innsatte har uansett rett på ukontrollert skriftlig og muntlig  korrespondanse med sin forsvarer.

Brev- og besøkskontroll

Den varetektsfengslede får ikke motta ukontrollerte brev og/eller besøk hvis retten mener at bevis i saken kan bli ødelagt hvis han får ha ukontrollert kontakt med noen utenfor fengselet. Det kan også føres kontroll av brev og besøk for innsatte som soner dom.

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå (tidligere kalt lukket fengsel) har strenge sikkerhetsforanstaltninger, murer eller gjerder og låste dører. Fengselsstraff skal som hovedregel påbegynnes i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Innsatte som starter soningen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan overføres til fengsel med lavere sikkerhetsnivå etter å ha sonet en del av straffen.

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (tidligere kalt åpent fengsel) har færre fysiske sikkerhetsforanstaltninger enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Ved dommer på to år eller mindre skal det vurderes om domfelte kan starte soningen i fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Innsatte som starter soningen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan overføres til fengsel med lavere sikkerhetsnivå etter å ha sonet en del av straffen.

Fengslingsmøte

Når en person pågripes og settes i varetekt, skal det holdes et fengslingsmøte i tingretten senest tre dager etter pågripelsen. Her avgjøres spørsmålet om videre varetekt. Varetektsfengsel kan som hovedregel gis med inntil fire uker av gangen. Om politiet ønsker fortsatt varetekt, må dette vurderes av retten i et nytt fengslingsmøte.

Forhåndsvarsel om utvisning

Når en utenlandsk statsborger er dømt for en straffbar handling, reiser politiet sak om utvisning. Den innsatte får da varsel om at det er reist utvisningssak.