Er du pårørende og har minoritetsbakgrunn?

Er du pårørende og har minoritetsbakgrunn?

En av våre medarbeidere skriver masteroppgave om hvilke særlige utfordringer dette kan medføre og vil gjerne snakke med deg!

Mitra Khazai er masterstudent ved Universitetet i Oslo og skriver fordypningsoppgave med formålet å belyse hvordan fengselsstraff rammer pårørende med minoritetsbakgrunn, og hvilke særlige utfordringer dette medfører.

Prosjektet er godkjent av det norske Personvernombudet for forskning (NSD). All informasjon vil behandles konfidensielt, og alle informanter vil anonymiseres i forskningen. Mer informasjon om forskningsprosjektet følger under.

Om du kunne tenke deg å delta, kan Mitra kontaktes direkte på telefon 45 49 45 86, eller e-post: mitra.khazai@student.jus.uio.no.

 

Informasjon om forskningsprosjektet ”Fangers pårørende i et minoritetsperspektiv”

 

Bakgrunn og formål

Formålet med denne studien er å belyse hvordan fengselsstraff rammer pårørende med minoritetsbakgrunn, og hvilke særlige utfordringer dette innebærer. Prosjektet er en masterstudie ved institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo.

 

Utvalget er trukket gjennom foreningen For Fangers Pårørende, og innebærer de pårørende med minoritetsbakgrunn som har vært i kontakt med foreningen.

 

Tema

Studien er opptatt av å fremme ulike temaer som er relevante for forskningen, og disse innebærer hovedsakelig hvilke erfaringer pårørende med minoritetsbakgrunn har gjort. Disse erfaringene gjelder før, under og etter status som pårørende. Temaer som vil gjennomgås omhandler bakgrunn, dagligliv, økonomi og helse. Forskningen er også interessert i hvilke erfaringer som har blitt gjort i møte med rettssystemet, kriminalomsorgen, NAV og samfunnet generelt.

 

Hva innebærer deltakelse i studien?

Hovedtrekkene i studien innebærer datainnsamling som krever aktiv deltakelse gjennom intervjuer. Opplysninger som innhentes omhandler personlige erfaringer gjort som minoritetspårørende for innsatte i norske fengsler. Data som innhentes vil registreres som notater, og vil senere bearbeides på personlig PC.

 

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Undertegnede vil ha tilgang til personopplysninger, samt For Fangers Pårørende som bistår med rekruttering til prosjektet. Personopplysninger ivaretas privat og innlåst for å ivareta konfidensialitet.

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes mai 2018. Alle notater og papirer som anvendes i prosjektet vil makuleres og gjøres utilgjengelig i etterkant av denne datoen. Deltakerne i dette prosjektet vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjon grunnet anonymisering. Pseudonymer vil bli brukt for å ivareta dette.

 

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dette vil ikke få innvirkning på deres forhold til behandlere eller andre i For Fangers Pårørende dersom man ikke vil delta i studien ved en senere anledning.

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Mitra Khazai via enten e-post; mitra@student.jus.uio.no, eller telefon; 45494586. Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Peter Scharff Smith, vil bistå med veiledning for dette prosjektet. Han kan nås på e-post; p.s.smith@jus.uio.no, eller telefon; 22850158 (arbeidstid).

 

Studien er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.