Barn og foreldres rettsstilling ved soning av fengselsstraff

Bryter Norge barnekonvensjonen? Utvikler barns og foreldres rettssikkerhet seg i negativ retning? Dette er noen av spørsmålene Øystein Skogrand reiser i artikkelen Barn og foreldres rettsstilling ved avsoning av ubetinget fengselsstraff.

Mellom 6000 og 9000 barn opplever årlig at en eller begge foreldre fengsles (FFP 2008). Barn av innsatte foreldre er en særlig utsatt gruppe. Skogrands artikkel belyser reglene som gjelder for samvær ved besøk i fengslet, under permisjoner og ved telefon og brevkontakt. Dette omfatter også relevante bestemmelser i Barnekonvensjonen og Den Europeiske  Menneskerettighetskonvensjonen som er en del av norsk lov. Barn av fengslede foreldre skal være beskyttet på lik linje med andre barn gjennom Barnekonvensjonen. I artikkelen reises spørsmål om de nåværende
ordninger er i strid med Barnekonvensjonen på flere punkter.

Artikkelen viser vanskelighetene med å forene hensynet til samfunnets behov for å straffe, og hensynet til barna. Skogrand konkluderer blant annet med at regler og praksis ved besøk og permisjoner er strammet inn de senere år av hensyn til samfunnssikkerheten, og at økt fokus på sikkerhet går på bekostning av barna.

Skogrand etterlyser i artikkelen et mer juridisk engasjement for disse barna og straffe-gjennomføringen generelt, og oppfordrer regjeringen o­nm å følge opp sine lovnader fra St.meld. nr.37 (2007-2008) om mer samvær og kontakt. 

Artikkelen kan bestilles på: jussformidlingroros@epost.no og koster kr. 95,-