Forhåndsvarsel om utvisning

Når en utenlandsk statsborger er dømt for en straffbar handling, reiser politiet sak om utvisning. Den innsatte får da varsel om at det er reist utvisningssak.