Frigang

Kriminalomsorgen kan gi innsatte tillatelse til å delta i arbeid, opplæring, program eller andre tiltak utenfor fengselet dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det, og det ikke er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen av straffen. Frigang kan innvilges når en tredjedel og minst fire måneder av straffen er sonet. Frigang gis normalt fra fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller overgangsbolig, og bare unntaksvis fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Frigang gis normalt ikke for mer enn ett år.