Straffeavbrudd

Kriminalomsorgen kan beslutte eller innvilge at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom den domfeltes helsetilstand tilsier det, eller hvis det er andre særlig tungtveiende grunner. Straffeavbrudd gis som hovedregel for en periode på inntil fire uker, og kan forlenges med inntil fire uke. Dersom avbrudd er aktuelt av helsemessige årsaker, må hensynet til innsattes helse veies opp mot hensynet til samfunnsvernet. Straffeavbrudd kan også gis i tilfeller med akutt alvorlig sykdom i innsattes nærmeste familie, hvis det blir ansett å avhjelpe problemene. Avbrudd kan ellers for eksempel innvilges når det oppstår akutte private problemer og svært nødvendige gjøremål for innsatte som ikke kan løses ved for eksempel hjelp fra offentlige eller kommunale instanser eller fra innsattes øvrige familie, kollegaer eller andre. Soningen avbrytes når den innsatte får straffeavbrudd, og tidspunktet for løslatelse blir derfor forskjøvet tilsvarende den tiden straffeavbruddet varte.